• Home
  • Auteur: Asklepios Maastricht Admin

WIP, WESP (COMBI) stages bij de vakgroep Huisartsgeneeskunde

Interprofessioneel samenwerken

Samenwerken in de eerste lijn, hoe leer je dat? Een vacature voor een AKO/geneeskunde-student

Achtergrond
In de huisartsenzorg neemt de complexiteit van de zorgvraag almaar toe. Dit heeft te maken met ouderen die steeds langer thuis wonen, patiënten met complexe problemen en zorg die verschuift van tweede naar eerste lijn [1, 2]. Het belang van een goede samenwerking tussen professionals in de eerste lijn hoef je dus aan een huisarts niet uit te leggen. Het belang van ‘gezamenlijk’ is inmiddels zelfs vastgelegd in de huisartsgeneeskundige kernwaarden [3]. 

De praktijk van samenwerken is echter uitdagend. Zo is het niet voldoende als alle zorgprofessionals naast elkaar goede zorg bieden aan een patiënt [4]. In complexe gevallen is een interprofessionele aanpak nodig, oftewel: de zorgverlening goed op elkaar afstemmen op basis van een gezamenlijk zorgplan [4, 5]. Om tot een gezamenlijk zorgplan te komen, is inmiddels in veel praktijken al wel een multidisciplinair overleg (MDO) ingevoerd. Onderzoek laat echter zien dat er vaak onduidelijkheid is over ieders rol, een gebrek aan structuur of dat de groep te maken heeft met dominantie van één teamlid [6, 7]. Bovendien overschatten professionals hun samenwerkingscompetenties [7].

Dit biedt kansen voor verbetering, mede ingegeven en bevestigd door huisartsen en huisartsen in opleiding. Zij geven aan dat ze zich vaak nog niet competent voelen om interprofessioneel te werken en hun specifieke rol in de samenwerking te vervullen [6, 8]. 

Juist het werkplekleren biedt een ideale mogelijkheid om de competentie interprofessioneel samenwerken te ontwikkelen. De huisartsopleidingen in Maastricht, Nijmegen en Groningen hebben daarom gekozen om gezamenlijk een toolbox te ontwerpen en een terugkomdagprogramma te ontwikkelen waarmee de competentie ‘interprofessioneel samenwerken’ expliciet op de agenda komt in de opleiding tot huisarts.

Het onderzoek

In dit onderzoeksproject “Interprofessioneel samenwerken, hoe leer je dat?” staan de volgende doelen centraal

  1. Ontwikkeling van een competentie-framework voor Interprofessioneel Samenwerken door de huisarts (inmiddels afgerond)
  2. Het inventariseren van de mogelijke leerbehoeften en -kansen van huisartsen in opleiding, huisarts opleiders en betrokken zorgprofessionals in het aanleren van interprofessioneel samenwerken aan de AIOS-huisartsgeneeskunde (2022).
  3. Ontwikkeling van praktische handvatten (toolbox) en terugkomdagprogramma voor de AIOS, huisartsopleiders en zorgprofessionals om tijdens werkplekleren vorm te geven aan de ontwikkeling van de interprofessionele samenwerkingscompetenties (2022-2023).
  4. Inventariseren in welke mate de interprofessionele competenties al in bod komen en welke nog meer aandacht verdienen door analyse van portfolio’s van huisartsen in opleiding (2022-2023)
  5. Het inventariseren van de gebruikerservaring van de toolbox en terugkomdagprogramma van AIOS, huisartsopleider, huisarts facultaire begeleiders en zorgprofessionals met als doel het bijsturen en optimaliseren van de toolbox en het terugkomdagprogramma (2023-2024).
  6. Het evalueren van het effect van de toolbox en terugkomdagprogramma op de ontwikkeling van interprofessionele samenwerkingscompetenties (2024-2025)

De werkzaamheden
De onderzoeksvraag van het onderzoekstraject, waar deze WESP-stage onderdeel van is, is: “Hoe kunnen huisartsen in opleiding ondersteund worden in het leren en ontwikkelen van interprofessionele eerstelijns samenwerkingscompetenties?”. In overleg met de student zal worden besloten welke deelvraag beantwoord zal worden in de WESP. Dit hangt onder meer af van de fase waarin het onderzoekstraject zich bevindt ten tijde van de WESP. 

Voorbeelden van onderzoeksvragen zijn: Op welke manier leren huisartsen in opleiding interprofessionele samenwerkingscompetenties tijdens het werkplekleren op dit moment? Hoe kijken pas gestarte huisartsen hierop terug? In hoeverre willen/kunnen eerstelijns zorgprofessionals betrokken worden bij het werkplekleren van huisartsen in opleiding? In hoeverre is het ontwikkelde competentieprofiel voor huisartsen toepasbaar op specialismen in de tweede lijn? 

De methodologie van het gehele onderzoekstraject is Design-Based Research, waarbij theorie en onderzoek wordt gebruikt om te komen tot concrete ondersteunende tools voor de opleidingspraktijk, aanbevelingen voor het ontwerpen van nieuwe tools in de toekomst, en aanpassing van wetenschappelijke theorieën ten aanzien van leren interprofessioneel samenwerken. 

Er wordt gekozen voor wetenschappelijke (kwalitatieve) onderzoeksmethoden die de deelvragen in nauwe samenwerking met de praktijk onderzoeken [10]. Onderzoeksmethoden zijn bijvoorbeeld observaties, focusgroepen of interviews. Het gebruik van vernieuwende onderzoeksmethoden wordt aangemoedigd. In de portfolio analyse en in de laatste fase van het onderzoek (evaluatie) zijn ook kwantitatieve analyses mogelijk.

Deadline
In overleg, afhankelijk van de fase van het onderzoek en wenselijke stageperiodes.

Contact
Wesley Giorgi, MD, PhD-candidate, A-KO alumnus
wesley.giorig@maastrichtuniversity.nl
Inschrijven o.a. via stageaanbod FHML
https://fhmlweb.unimaas.nl/Stage/Student/Default.aspx

Promovendus bij de vakgroep Neurologie

Neurologie - Radboudumc

De School for Mental Health and Neuroscience (MHeNS) van Maastricht University heeft binnen het Spierziekten Centrum Maastricht UMC+, onderdeel van de afdeling Neurologie, een vacature voor een gedreven en enthousiaste PhD-student met een voltooide master geneeskunde op fulltime basis.

Achtergrond
Dunnevezelneuropathie (DVN) is een perifere neuropathie, die wordt gekenmerkt door pijn en autonome stoornissen. Doordat steeds meer bekend wordt over de pathofysiologische mechanismen die aan de aandoening ten grondslag liggen, kunnen gerichte behandelingen worden ontwikkeld. Voordat de effectiviteit van nieuwe behandelingen in klinische trials kan worden onderzocht, moet duidelijk zijn wat het natuurlijk beloop van DVN is. Daarnaast moeten we weten hoe we het effect het beste kunnen meten. Een landelijk registratiesysteem om gegevens over DVN te verzamelen vormt de basis voor het in kaart brengen van het natuurlijk beloop en voor het ontwikkelen van betrouwbare uitkomstmaten. Aangezien het Spierziekten Centrum Maastricht UMC+ het enige expertisecentrum voor DVN in Nederland is en hier jaarlijks 500 patiënten met de verdenking op DVN vanuit het hele land worden gezien, is dit de ideale locatie om deze studie uit te voeren.

Het onderzoek
Tijdens het project ‘EXPLORE-SFN: EXtensive Patient LOngitudinal data REgistry for Small Fiber Neuropathy’ zal allereerst een web-based registratiesysteem worden ontwikkeld dat toegankelijk is voor zorgverleners. Tegelijkertijd wordt de patiënt gevraagd verschillende vragenlijsten in te vullen over DVN-gerelateerde klachten, het dagelijks functioneren, kwaliteit van leven en de behandeling, die gekoppeld worden aan het registratiesysteem. Deze vragenlijsten worden jaarlijks herhaald.
Daarnaast zal bij een subgroep van 100 patiënten, die tijdens het project in het DVN expertisecentrum de diagnose DVN krijgen, jaarlijks gedurende drie jaar een aantal diagnostische tests (waaronder een huidbiopt en neurofysiologisch onderzoek) worden herhaald naast de standaard registratie. Op basis van de verkregen gegevens kan het natuurlijk beloop van DVN in kaart worden gebracht en kunnen betrouwbare uitkomstmaten worden ontwikkeld. Bij de ontwikkeling en uitvoering van het project zal actieve patiëntparticipatie vanuit patiëntenvereniging Spierziekten Nederland zijn.

Werkzaamheden
De kandidaat werkt binnen dit onderzoek zelfstandig en in teamverband. Er is intensief patiëntencontact, waarbij zelfstandig metingen worden uitgevoerd (zoals neurologisch onderzoek, afname huidbiopt). Voor het ontwikkelen van betrouwbare uitkomstmaten zal het Rasch-model worden gebruikt, waarvoor de kandidaat een cursus via de University of Leeds zal volgen. Directe begeleiding zal er zijn voor alle onderdelen. De bevindingen uit het onderzoek worden beschreven in een academisch proefschrift en gepresenteerd op nationale en internationale congressen.

Deadline: 31/07/2022

Contact:

Dr. J.G.J. Hoeijmakers, prof. dr. C.G. Faber, Afdeling Neurologie, Maastricht UMC+,
Telefoon +31 43 387 7059, email j.hoeijmakers@mumc.nlc.faber@mumc.nl.

Of prof. dr. I.S.J. Merkies, Neuroloog, Curaçao Medical Center, Willemstad, Curaçao,
Telefoon +5999 561 4321, email ingemar.merkies@cmc.cw.

Meer informatie over salaris en andere dingen: https://www.academictransfer.com/en/315169/promovendus-bij-de-vakgroep-neurologie-school-for-mental-health-and-neuroscience-faculty-of-health-medicine-and-life-sciences/

Vacancy PhD Timing of lifestyle factors

NUTRIM-Dept. of Nutrition and Movement Sciences is looking for a (bio)medical researcher (PhD-candidate; 1,0fte) for a clinical trial on 24h rhythmicity of metabolism and glycemic control

Job position:
PhD (MD) student positions (1.0 fte)

Background:
Type 2 diabetes is a severe chronic disease urgently needing new treatment options. Within our translational research group (www.dmrg.nl), embedded in the department of Nutrition and Movement Sciences at Maastricht University, we perform human clinical and experimental trials to unravel the etiology of type 2 diabetes. We have special interest in human skeletal muscle metabolism and we apply whole-body, tissue and cellular approaches to study mechanisms that lead to the development of skeletal muscle insulin resistance and type 2 diabetes mellitus. To this end, Maastricht University has unique facilities to perform human translational studies (Metabolic Research Unit Maastricht, MRUM), which includes clamp facilities, magnetic resonance spectroscopy and whole body respiration chambers.

Project description:
Recently, our 24-hour culture has been identified as another lifestyle factor that can cause type 2 diabetes (T2D). Technological and societal advances, such as artificial lighting and digital screens – leading to light exposure that is too dim during the day and too bright during the evening –, shift work, time zone transfers, variable sleep timing and round-the-clock food availability disrupt our intrinsic and evolutionarily preserved 24-hour rhythms resulting in a desynchronization between light cues and behavior cues to our circadian system. This mistiming of cues, also referred to as circadian misalignment is now thought to be a major contributor to the current metabolic health crisis with increasing rates of obesity and T2D.

In this context, we have previously demonstrated a significant diurnal rhythmicity in whole body resting energy expenditure, substrate selection and mitochondrial respiration in healthy young men (van Moorsel et al. Mol Metab, 2016). Recently,  we found that this diurnal oscillation in mitochondrial respiration and substrate oxidation is completely absent in pre-diabetes volunteers (Wefers et al. Mol Metab, 2020, underscoring the relevance of this 24h rhythmicity in metabolism. 

We believe that appropriate timing of behavioural interventions, to enhance daily rhythmicity of the circadian timing system, holds great promise to improve metabolic health and glucose homeostasis and may be a novel strategy in the prevention and treatment of T2D. In the current project, we aim to improve 24-hour rhythmicity of metabolism in insulin resistant men and women by appropriate timing of a) exercise and b) food intake and to assess its effect on metabolic health. 

Job description:
We are looking for a highly self-motivated Msc student with a degree in Medicine or Biomedical Sciences who is looking for an ambitious PhD project. The PhD student will be involved in relatively small-scale human intervention trials, in which she/he will perform a thorough characterization of 24h muscle metabolism and insulin sensitivity after timed food intake and timed exercise (training). For this, we will make use of techniques such as indirect calorimetry, hyperinsulinemic-euglycemic clamps and magnetic resonance spectroscopy. In addition, we will take muscle biopsies to allow for more in-depth molecular analyses. A strong (international) research group and -network is available to aid in the execution of the project and to receive additional training. Due to its ‘round-the-clock’ nature, the project is not compatible with a 9-to-5 mentality and candidates should be willing to work outside regular office hours.

Requirements:
MSc in Medicine, Biomedical Sciences or equivalent, with demonstrated affinity and/or experience with human intervention research. A degree as medical doctor (MD) is a strong advantage. Good communication and organizational skills are required as well as qualifications to work in a team. Due to interaction with test subjects, mastering the Dutch language is a prerequisite (or needs to be acquired). 

Starting date:
Q3 2022

Additional Information can be obtained from:
Dr. J. Hoeks, Department of Nutrition and Movement Sciences, Maastricht University, Phone: +31 43 3881507. Email: j.hoeks@maastrichtuniversity.nl 

Prof. Dr. P. Schrauwen, Department of Nutrition and Movement Sciences, Maastricht University, Phone: +31 43 3881502. Email: p.schrauwen@maastrichtuniversity.nl

PhD positie cardiologie

Onderzoek naar hartfalen in jonge individuen

Hartfalen is een veelvoorkomend probleem. Vaak betreft het oudere patiënten met ischemisch vaatlijden of kleplijden. Echter, eén derde deel betreft jonge patiënten zonder ischemie of kleplijden, denk aan jonge sporters die plots dood vallen of kort van adem worden. Genetische aanleg, virussen en afweerproblemen spelen vaak mee. Diagnose is lastig, en een gericht behandeling ontbreekt vaak, waardoor deze patiënten vroegtijdig sterven. Het doel van dit onderzoek is het ontdekken van nieuwe voorspellers en behandelingen voor jonge patiënten met onverklaard hartfalen, met als uiteindelijk doel het verbeteren van de prognose en behandelingsstrategieën.

Bij interesse of vragen neem contact op met prof. Stéphane Heymans via s.heymans@maastrichtuniversity.nl of drs. Sophie Stroeks via s.stroeks@maastrichtuniversity.nl

Online Arts-Klinisch Onderzoeker Voorlichting


Beste aankomende student,

Op woensdag 15 december 2021 om 17:00 vindt er een online voorlichting plaats over onze masteropleiding Arts-Klinisch Onderzoeker. De staf en een aantal huidige studenten zullen daarbij aanwezig zijn. Tijdens de online voorlichting zal de inhoud van de master en de toelatingsprocedure worden besproken. Alle vragen die je hebt kun je ook stellen.

Wil je de voorlichting bijwonen schrijf je dan in via deze link.

Deze online voorlichting heeft als voertaal Nederlands, omdat de masteropleiding Arts-Klinisch Onderzoeker een Nederlandstalige opleiding is.

Heb je nu al vragen? Stuur ons dan een email of vraag het Tessa op Instagram.

Met vriendelijke groet,

Team Marketing en Communicatie
Faculty of Health, Medicine and Life Sciences